Psykologisk rådgivning 

i Göteborg och onlinePsykologisk rådgivning Göteborg

Hur går det till?

Samtalsterapi med KBT-inriktning kan ofta delas upp i olika faser men antalet samtal som krävs varierar beroende på individuella behov och mål. KBT kan vara relativt kortvarig, med några sessioner (t.ex. 5-16 sessioner) för specifika problem som fobier eller kortvarig ångest. För mer komplexa problem som depression eller PTSD kan behandlingen vara längre och sträcka sig över flera månader. Vi kommer tillsammans sätta upp en tidsram varefter vi utvärderar och ser om resultaten går åt rätt håll.

Mellan sessionerna kommer du ha hemuppgifter som är knutna till just dina specifika behov.

Följande faser är en vanlig uppdelning:

Bedömning och problemformulering: I den första fasen gör jag en grundlig bedömning av dina problem och behov. Jag samlar information om dina tankar, känslor och beteenden och vilka konsekvenser dessa får för dig för att skapa en behandlingsplan. Denna fas tar vanligtvis 1-3 sessioner. 

Målformulering: Tillsammans sätter vi upp konkreta mål för behandlingen. Dessa mål hjälper till att fokusera behandlingen och fungerar som riktmärken för dina framsteg.

Interventionsfas: I denna fas arbetar vi med att utmana negativa tankemönster och ändra oönskade beteenden. Denna fas kan vara ganska påfrestande då du gradvis närmar dig det du är rädd för eller undviker. Detta är oftast den längsta fasen och antalet sessioner varierar beroende på problematikens komplexitet.

Avslutningsfas: När du har uppnått dina mål och känner dig mer kapabel att hantera dina problem avslutas behandlingen. Vi kommer då gå igenom framstegen du gjort och pratar om hur du kan fortsätta att använda de nya färdigheterna i din vardag och formulera en vidmakthållandeplan du kan följa. 


I de fall där KBT inte är den primära arbetsmetoden så som vid exempelvis sorg eller olika krissituationer kan upplägget se annorlunda ut. Dock inleds arbetet alltid med en bedömning och problemformulering så att vi pratar om det som du vill och har behov av att prata om. 
Post
Samtal